Algemene voorwaarden van Flakkee Customs

 

Artikel 1: Definities en begrippen

 

  1. Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon, opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. Flakkee Customs: het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn zoals interieur en exterieur behandelingen.
  3. Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Object: het voertuig waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van Flakkee Customs, evenals op de tussen Flakkee Customs en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd.

2.2 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Flakkee Customs hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

2.4 De algemene voorwaarden zijn leidend bij aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten.

 

Artikel 3: Offertes

 

3.1 Een offerte is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.

3.2 Een offerte is vrijblijvend en gedurende 4 weken na dagtekening geldig tenzij nadrukkelijk anders bepaald door Flakkee Customs.

3.3: Hoewel Flakkee Customs de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van de offertes, waaronder begrepen prijslijsten, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden.

 

Artikel 4: Prijzen

 

4.1: Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en overige heffingen tenzij anders vermeld.

4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van de hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag Flakkee Customs de prijs overeenkomstig aanpassen.

Indien de prijswijziging naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 5: Meerwerk

 

5.1 Indien blijkt, dat op of voorafgaand op de uit te voeren werkzaamheden meerwerk benodigd is, aangegeven door Flakkee Customs en/of wederpartij zal in wederzijds overleg een nieuwe prijsafspraak worden gemaakt.

 

Artikel 6: Betalingen

 

6.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object tenzij anders overeengekomen.

6.2: Indien betaling is overeengekomen na de op-of aflevering is de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum

6.3: De vordering van Flakkee Customs is direct opeisbaar indien:

a) in geval van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij.

b) beslag wordt gelegd op het geheel, dan wel gedeelte van het eigendom van de wederpartij

6.4: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet zijn alle daaruit voortkomende kosten voor rekening van de wederpartij

 

Artikel 7: Garantie

 

7.1: Flakkee Customs garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.

7.2: Ten aanzien van de bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Flakkee Customs zijn vervaardigd geldt de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

7.3: De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:

a) gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens Flakkee Customs onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens Flakkee Customs bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object.

b) Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Flakkee Customs ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken.

c) Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object.

d) Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:

- door een van buiten komende oorzaak

- aan niet door Flakkee Customs aangebrachte (reinigings)materialen of niet door Flakkee Customs bewerkte delen.

e) gebreken aan het object die na aflevering door Flakkee Customs niet in de onderneming van Flakkee Customs een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door Flakkee Customs aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt.

f) zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Flakkee Customs bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen voor “en geeft, dat zij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen of werkwijze

g) te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken- waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere schade aan het voertuig- binnen het kader van wat ius overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de onderneming van Flakkee Customs zijn voorbewerkt.

7.4: De aanspraak op garantie, zoals bedoelt in dit artikel A vervalt indien:

a) de wederpartij het object niet binnen de door Flakkee Customs vastgestelde termijn beoordeling / controle van 5 werkdagen aanbiedt aan welke beoordeling voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden.

b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 2 weken na levering schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Flakkee Customs indient

c) de wederpartij Flakkee Customs niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te verhelpen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

8.1: De aansprakelijkheid van Flakkee Customs voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het gefactureerde bedrag.

8.2: Flakkee Customs is niet aansprakelijk voor diefstal van object of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die Flakkee Customs uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder deze zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

8.3: Flakkee Customs is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoelt in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

8.4: Flakkee Customs treft geen aansprakelijkheid, indien blijkens voornemens tot verwijdering en behandeling van geuren en vlekken, blijkt dat geuren of vlekken niet verwijderd kunnen worden. Flakkee Customs is niet aansprakelijk voor resultaten die niet behaald kunnen worden.

8.5: Flakkee Customs treft geen aansprakelijkheid, indien werkzaamheden uitgevoerd door derde partij zijns of haar handelen.

8.6: Flakkee Customs treft geen aansprakelijkheid voor “vervolg schade” nadat het voertuig het vestigingsadres van Flakkee Customs verlaten heeft.

8.7: Wederpartij verleent toestemming om voertuig te mogen verplaatsen. Flakkee Customs zal geen aansprakelijkheid aanvaarden bij schade aan het voertuig door derden of ten aanzien van (niet gemelde) gebreken van het voertuig.

8.8: Flakkee Customs treft geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 9: Overmacht

 

9.1 Een tekortkoming van Flakkee Customs zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert.

9.2: Onder overmacht wordt verstaan:

Een tekortkoming die Flakkee Customs niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Flakkee Customs door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

 1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan.
 2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers
 3. transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Flakkee Customs toe of van Flakkee Customs naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.
 4. Onder overmacht vallen ook de volgende gebeurtenissen: gebrekkigheid van de uitvoering van de dienst betrokken derden, overheidsmaatregelen, storing van elektriciteit, internet en/of telecommunicatiefaciliteiten, ziekte, brand/waterschade

 

Artikel 10: Annulering

 

10.1 Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.

Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien Flakkee Customs daarin toestemt.

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:

 • Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is er geen factuurbedrag verschuldigd, de wederpartij is in dit geval slechts Euro 25,00 administratiekosten verschuldigd
 • Bij annulering vanaf 3 weken tot 1 week voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij 50% van het facturatiebedrag en Euro 25,00 administratiekosten verschuldigd
 • Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang of het niet verschijnen op de dag van de afspraak voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden is de wederpartij het volledige facturatiebedrag/offertebedrag verschuldigd.